Sorteig de reis 2018

BASES DEL SORTEIG

1ª. OBJECTIU

Aquest sorteig està organitzat i gestionat per JOIERIA GRAU i amb la col·laboració de la UES, amb la intenció de celebrar la participació de Joieria Grau Luxor de Sabadell, com a patrocinador de l’entitat, i la marató i mitja marató “La llanera Trail”, que se celebrarà el 21 de Gener de 2018.

2ª. TEMA

Sorteig destinat als/les socis/sòcies de la UES seguidors/es del seu Facebook i Instagram, on els/les participants podran guanyar un rellotge Garmin.

3ª. PARTICIPANTS

Pot participar en el sorteig qualsevol persona física major de 18 anys i que sigui soci/sòcia de la UES (també Soci@web)

No podran participar en el sorteig aquelles persones que estiguin vinculades mitjançant un contracte de treball a JOIERIA GRAU ni els seus familiars fins al primer grau.

4ª. INSCRIPCIÓ

 • L’ inscripció és totalment gratuïta.
 • Per participar només caldrà que l’usuari de Facebook / Instagram sigui soci/sòcia de la UES i:
  • Segueixi l’Instagram i/o Facebook de la UES.
  • Segueixi l’Instagram i/o Facebook de JOIERIA GRAU.
  • Comenti la fotografia del sorteig publicada als perfils de la UES, responent a la pregunta formulada i etiqueti a 2 amics/amigues.
 • Es pot participar més d’una vegada ( etiquetant a dos amics/amigues diferents cada cop) i en ambdós xarxes socials.

5ª. ADMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ

La data límit per l’admissió de participacions és el dia 4 de gener del 2018 a les 23:59 hores. No s’admetran participacions al sorteig posteriors a aquesta data.

Si JOIERIA GRAU i/o la UES creguessin necessària l’ampliació de la data límit d’admissió de participació al sorteig organitzat, o l’anul·lació del sorteig, per baixa participació o per qualsevol altre motiu de mutu acord entre els organitzadors, es comunicarà de forma pública als usuaris, mitjançant els mateixos medis fets servir per la promoció del sorteig: Facebook, Instagram, web i/o newsletter de la UES.

6ª. REQUISITS TÈCNICS I PRESENTACIÓ

 • Només s’admetran les participacions a Instagram i/o Facebook de la UES.
 • El/la participant ha de ser soci/sòcia de la UES.
 • La resposta / el comentari ha d’estar etiquetat amb 2 amics/amigues reals ( socis/sòcies de la UES o no ).
 • El/la participant ha de seguir als patrocinadors / organitzadors del sorteig. (@JoieriaGrau i @UESabadell ).

7ª. PREMI

JOIERIA GRAU i UES concediran un únic premi al/la guanyador/a del sorteig: Un rellotge Garmin.

El/la guanyador/a s’escollirà de forma aleatòria entre tots els/les participants, mitjançant l’ús de l’eina web Random.org, durant el dia 5 de gener de 2018.

S’anunciarà el/la guanyador/a fent us de l’eina “Stories” de Facebook i Instagram, tant a les xarxes de Joieria Grau com a les pròpies de la UES, etiquetant al/la guanyador/a.

El/la guanyador/a serà avisat per la UES, via la mateixa xarxa social amb la que hagi participat, per missatge privat.

El/la guanyador/a, ha de respondre al missatge rebut acceptant el premi i facilitant (a efectes de confirmació) les dades personals que se li sol·licitin. Tindrà 5 dies hàbils per contestar. Un cop passat el termini assenyalat, si no contesta, es procedirà a realitzar un altre cop el sorteig, de la mateixa manera assenyalada abans i amb les mateixes condicions. Es repetirà aquesta acció fins tenir un/a guanyador/a que accepti el regal en el termini assenyalat i compleixi amb els requisits indicats en aquestes bases.

No es permet el canvi ni reemborsament del premi en metàl·lic. El premi és intransferible.

8ª. DRETS

Els/Les participants cedeixen a JOIERIA GRAU i a la UES les facultats d’ús, difusió, distribució, comunicació pública, exhibició i reproducció que responguin a finalitats promocionals del sorteig, dels comentaris, noms i fotografies que apareixen en el perfil de la UES com a conseqüència de la seva participació. ( Imatges de perfils, comentaris, etiquetats,…)

Aquestes dades es podran publicar tant a la web de JOIERIA GRAU i als seus canals online relacionats (blog, Facebook, Instagram), com a les webs i xarxes socials de la UES, cosa que el/la participant accepta de manera expressa, participant al sorteig.

9ª. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

L’usuari declara, assegura i confirma a JOIERIA GRAU i a la UES:

 1. Que és major d’edat.
 2. Que les seves dades personals i d’identificació són certes i verificables.
 3. Que és l’autor del comentari que participarà en el sorteig.
 4. Que es responsabilitza totalment de que no existeixin drets de tercers en els comentaris publicats, així com de tota reclamació de tercers per drets de propietat intel·lectual.

L’usuari es fa responsable d’aquetes manifestacions i mantindrà indemne a JOIERIA GRAU i la UES per l’incompliment d’aquestes.

El/la participant accepta expressament complir totes i cadascuna de les bases del sorteig, bases que podran ser consultades en tot moment per cada participant. L’incompliment d’alguna de les bases donarà peu a l’exclusió del/la participant del concurs.

S’entén que el/la participant, al participar en aquest concurs, accepta la totalitat de les seves bases.

 

BASES DEL SORTEO

1ª. OBJETIVO

Este sorteo está organizado y gestionado por JOIERIA GRAU y con la colaboración de la UES, con la intención de celebrar la participación de JOIERIA GRAU LUXOR de Sabadell, como patrocinador de la entidad, y el maratón y medio maratón “La Llanera Trail”, que se celebrará el 21 de Enero de 2018.

2ª. TEMA
Sorteo destinado a los/las socios/as de la UES seguidores/as de su Facebook y Instagram, donde los/las participantes podrán ganar un reloj Garmin.

3ª. PARTICIPANTES

Puede participar en el sorteo cualquier persona física mayor de 18 años y que sea socio/a de la UES ( también Soci@web ).
No podrán participar en el sorteo aquellas personas que estén vinculadas mediante un contrato de trabajo a JOIERIA GRAU ni sus familiares hasta el primer grado.

4ª. INSCRIPCIÓN

• La inscripción es totalmente gratuita.
• Para participar sólo hará falta que el usuario de Facebook / Instagram sea socio/socia de la UES y:

– Siga el Instagram y/o Facebook de la UES.
– Siga el Instagram y/o Facebook de JOIERIA GRAU.
– Comente la fotografía del sorteo publicada en los perfiles de la UES, respondiendo a la pregunta formulada y etiquete a 2 amigos/as.
• Se puede participar más de una vez ( etiquetando a dos amigos/as diferentes cada vez) y en ambas redes sociales.

5ª. ADMISIÓN DE PARTICIPACIÓN

La fecha tope por la admisión de participaciones es el día 4 de enero del 2018 a las 23:59 horas. No se admitirán participaciones al sorteo posteriores a esta fecha.

Si JOIERIA GRAU y/o la UES creyera necesario ampliar la fecha límite de admisión de participación en el sorteo organizado, o la anulación del mismo, por baja participación o por cualquier motivo de mutuo acuerdo entre los organizadores, lo comunicarían a los usuarios de forma pública mediante los mismos medios usados para la promoción del sorteo: Facebook, Instagram, web y/o newsletter propias de la UES.

6ª. REQUISITOS TÉCNICOS Y PRESENTACIÓN

• Sólo se admitirán las participaciones a Instagram y/o Facebook de la UES.
• El/la participante tiene que ser socio/a de la UES.
• La respuesta / el comentario tiene que estar etiquetado con 2 amigos/as reales ( socios/as de la UES o no ).
• El/la participante tiene que seguir a los patrocinadores / organizadores del sorteo. (@Joieriagrau y @UESabadell ).

7ª. PREMIO

JOIERIA GRAU y UES concederán un único premio al/la ganador/a del sorteo: Un reloj GARMIN.

El/la ganador/a se escogerá de forma aleatoria entre todos los/las participantes, mediante el uso de la herramienta web Random.org, durante el día 5 de enero de 2018.

Se anunciará el/la ganador/a usando la herramienta “Stories” de Facebook y Instagram, tanto en las redes sociales de JOIERIA Grau como las propias de la UES, etiquetando al/la ganador/a.

El/la ganador/a será avisado por la UES, vía la misma red social con la que haya participado, por mensaje privado.

El/la ganador/a, tiene que responder al mensaje recibido aceptando el premio y facilitando (a efectos de confirmación) los datos personales que se le soliciten. Tendrá 5 días hábiles para contestar. Pasado el plazo señalado, si no contesta, se procederá a realizar otra vez el sorteo, del mismo modo señalado antes y con las mismas condiciones. Se repetirá esta acción hasta tener un/a ganador/a que acepte el regalo en el plazo señalado y cumpla con los requisitos indicados en estas bases.

No se permite el cambio ni reembolso del premio en metálico. El premio es intransferible.

8ª. DERECHOS

Los/Las participantes ceden a JOIERIA GRAU y a la UES las facultades de uso, difusión, distribución, comunicación pública, exhibición y reproducción que respondan a finalidades promocionales del sorteo, de los comentarios, nombres y fotografías que aparecen en el perfil de la UES como consecuencia de su participación. ( Imágenes de perfiles, comentarios, etiquetados,…)

Estos datos se podrán publicar tanto en la web de JOIERIA GRAU y en sus canales online relacionados (blog, Facebook, Instagram), como en las webs y redes sociales de la UES, cosa que el/la participante acepta de manera expresa, participando en el sorteo.

9ª. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

El usuario declara, asegura y confirma a JOIERIA GRAU y a la UES:
1. Que es mayor de edad.
2. Que sus datos personales y de identificación son ciertas y verificables.
3. Que es el autor del comentario que participará en el sorteo.
4. Que se responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en los comentarios publicados, así como de toda reclamación de terceros por derechos de propiedad intelectual.

El usuario se hace responsable de estas manifestaciones y mantendrá indemne a JOIERIA GRAU y la UES por el incumplimiento de estas.

El/la participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de las bases del sorteo, bases que podrán ser consultadas en todo momento por cada participante.

El incumplimiento de alguna de las bases dará pie a la exclusión del/la participante del concurso.

Se entiende que el/la participante, al participar en este concurso, acepta la totalidad de sus bases.