The Picasso Run 2017

BASES DEL CONCURS

1ª. OBJECTIU

Aquest concurs està organitzat i gestionat per JOIERIA GRAU i amb la col·laboració de THE PICASSO RUN, amb la intenció de premiar la participació a la cursa temàtica “The Picasso Run” que se celebrarà el 24 de setembre de 2017 a Lloret de mar.

2ª. TEMA

Concurs fotografia The Picasso Run: Concurs de fotografia destinat als participants de la cursa “The Picasso Run”, on els concursants poden presentar les seves fotografies més originals de la cursa ( selfie o no ) per guanyar un rellotge Casio G-Shock.

3ª. PARTICIPANTS

Pot participar en el concurs qualsevol persona física major de 18 anys.

No podran participar en el concurs aquelles persones que estiguin vinculades mitjançant un contracte de treball a JOIERIA GRAU ni els seus familiars fins al primer grau.

4ª. INSCRIPCIÓ

 • L’ inscripció és totalment gratuïta.
 • Per participar només caldrà que l’usuari/a publiqui una fotografia al seu Instagram i/o Facebook, i seguir i etiquetar a @JoieriaGrau, @gshock_es (@CASIOGSHOCKSpain en el cas de Facebook) i @Thepicassorun.
 • Es pot participar amb més d’una fotografia i en ambdós xarxes socials.
 • No es poden presentar imatges les quals els drets de propietat intel·lectual no pertanyin íntegrament i sense excepció al mateix participant del concurs.

5ª. ADMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ

La data límit per l’admissió de participacions és el dia 30 de setembre del 2017 a les 23:59 hores. No s’admetran fotografies al concurs posteriors a aquesta data.

6ª. REQUISITS TÈCNICS I PRESENTACIÓ

 • Només s’admetran les fotografies publicades a Instagram i Facebook.
 • El perfil del/la participant ha de ser públic.
 • La fotografia ha d’estar etiquetada amb els perfils indicats (@JoieriaGrau, @gshock_es o @CASIOGSHOCKSpain en el cas de Facebook, i @Thepicassorun)
 • El participant ha de seguir als patrocinadors / organitzadors del concurs (@JoieriaGrau, @gshock_es o @CASIOGSHOCKSpain en el cas de Facebook, i @Thepicassorun)

7ª. PREMI

El jurat (composat per els administradors de JOIERIA GRAU i els organitzadors de THE PICASSO RUN ) concedirà un únic premi a la millor fotografia, la més divertida i original: Un rellotge Casio.

El/La guanyador/a serà avisat/da via la mateixa xarxa social amb la que hagi participat. Si la participació s’ha fet per Instagram, JOIERIA GRAU es posarà en contacte amb el/la guanyador/a per missatge privat. Si la participació s’ha fet per Facebook, JOIERIA GRAU es posarà en contacte amb el/la guanyador/a per missatge privat.

El/La guanyador/a, ha de respondre al missatge rebut acceptant el premi i facilitant (a efectes de confirmació) les dades personals que se li sol·licitin. Tindrà 5 dies hàbils per contestar. Un cop passat el termini assenyalat, si no contesta, es passarà automàticament a contactar els finalistes de reserva en l’ordre de preferència establert, i pel mateix medi indicat.

El nom de el/la guanyador/a i la imatge premiada s’anunciaran a la web, al Facebook i al Instagram de JOIERIA GRAU.

No es permet el canvi ni reemborsament del premi en metàl·lic. El premi és intransferible.

8ª. DRETS

Els autors de les fotografies cedeixen a JOIERIA GRAU les facultats d’ús, difusió, distribució, comunicació pública, exhibició i reproducció que responguin a finalitats promocionals, citant el nom de l’autor/a de la fotografia.

Les imatges dels participants es podran publicar tant a la web de JOIERIA GRAU i als seus canals online relacionats (blog, Facebook, Instagram), com a les webs i xarxes socials de THE PICASSO RUN, cosa que el/la participant accepta de manera expressa, participant al concurs.

9ª. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

L’usuari/a declara, assegura i confirma a JOIERIA GRAU:

 1. Que és major d’edat.
 2. Que les seves dades personals i d’identificació són certes i verificables.
 3. Que és l’autor/a de la imatge que participarà en el concurs i que aquesta fotografia és original.
 4. Que es responsabilitza totalment de que no existeixin drets de tercers a les obres presentades, així com de tota reclamació de tercers per drets d’imatge.

L’usuari/a es fa responsable d’aquestes manifestacions i mantindrà indemne a JOIERIA GRAU per l’incompliment d’aquestes.

El/la participant accepta expressament complir totes i cadascuna de les bases del concurs, bases que podran ser consultades en tot moment. L’incompliment d’alguna de les bases donarà peu a l’exclusió de el/la participant, del concurs.

S’entén que el/la participant, al participar en aquest concurs, accepta la totalitat de les seves bases.

 


BASES DEL CONCURSO

1ª. OBJETIVO

Este concurso está organizado y gestionado por JOIERIA GRAU i con la colaboración de THE PICASSO RUN, con la intención de premiar la participación en la carrera temática “The Picasso Run” que se celebrará el 24 de setiembre de 2017 en Lloret de mar.

2ª. TEMA

Concurso fotografía The Picasso Run: Concurso de fotografía destinado a los participantes de la carrera “The Picasso Run”, donde los concursantes pueden presentar sus fotografías más originales de la carrera (selfie o no) para ganar un reloj G-Shock de Casio.

3ª. PARTICIPANTES

Puede participar en el concurso cualquier persona física de 18 años.

No podrán participar en el concurso aquellas personas que estén vinculadas mediante un contrato de trabajo a JOIERIA GRAU ni sus familiares hasta el primer grado.

4ª. INSCRIPCIÓN

 • La inscripción es totalmente gratuita.
 • Para participar el/la usuario/a solo tendrá que publicar una fotografía en su Instagram y/o Facebook, y seguir y etiquetar a @JoieriaGrau, @gshock_es (@CASIOGSHOCKSpain en el caso de Facebook) y @Thepicassorun.
 • Se puede participar con más de una fotografía y en las dos redes sociales.
 • No se pueden presentar imágenes las cuales los derechos de propiedad intelectual no pertenezcan íntegramente y sin excepción al mismo participante del concurso.

5ª. ADMISIÓN DE PARTICIPACIÓN

La fecha límite para la admisión de participantes es el día 30 de setiembre de 2017 a las 23:59 horas. No se admitirán fotografías en el concurso, posteriores a esta fecha.

6ª. REQUISITOS TÉCNICOS Y PRESENTACIÓN

 • Sólo se admitirán las fotografías publicadas en Instagram y Facebook.
 • El perfil del/la participante debe ser público.
 • La fotografía debe estar etiquetada con los perfiles indicados (@JoieriaGrau, @gshock_es o @CASIOGSHOCKSpain en Facebook, y @Thepicassorun)
 • El / La participante debe seguir a los patrocinadores / organitzadores del concurso (@JoieriaGrau, @gshock_es o @CASIOGSHOCKSpain en Facebook, y @Thepicassorun)

7ª. PREMIO

El jurado (compuesto por los administradores de JOIERIA GRAU y los organizadores de THE PICASSO RUN), concederá un único premio a la mejor fotografía, la más divertida y original: Un reloj G-Shock Casio.

El/la ganador/a será avisado/a por la misma red social con la que haya participado. Si la participación de ha hecho por Instagram , JOIERIA GRAU se pondrá en contacto con el/la ganador/a por mensaje privado. Si la participación se ha hecho por Facebook, JOIERIA GRAU se pondrá en contacto con el/la ganador/a por mensaje privado.

El/La ganador/a, debe responder al mensaje recibido aceptando el permio y facilitando (a efectos de confirmación, debe responder al mensaje recibido aceptando el permio y facilitando (a efectos de confirmacidernto y poder consegón) los datos personales que se le soliciten. Tendrá 5 días hábiles para contestar. Si no contesta pasado el tiempo señalado, se pasará automáticamente a contactar con los finalistas de reserva en el orden de preferencia establecido, y por el mismo medio indicado.

El nombre de el/la ganador/a y la imagen premiada se anunciará en la web, Facebook e Instagram de JOIERIA GRAU.

No se permiten cambios ni reembolso del premio en metálico. El premio es intransferible.

8ª DERECHOS

Los autores de las fotografías ceden a JOIERIA GRAU las facultades de uso, difusión, distribución, comunicación pública, exhibición y reproducción que respondan a finalidades promocionales, citando el nombre del/la autor/a de la fotografía.

Las imágenes de los participantes se podrán publicar tanto en la web de JOIERIA GRAU y sus canales online relacionados (blog, Facebook, Instagram), como en las webs y redes sociales de THE PICASSO RUN, cosa que el/la participante acepta de manera expresa, participando en el concurso.

9ª ACEPTACIÓN DE LAS BASES

El/La usuario/a declara, asegura y confirma a JOIERIA GRAU:

 1. Que es mayor de edad.
 2. Que sus datos personales e identificación son ciertas y verificables.
 3. Que es autor/a de la imagen que participará en el concurso y que esa fotografía es original.
 4. Que se responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros por los derechos de imagen.

El/la usuario/a se hace responsable de estas manifestaciones y mantendrá indemne a JOIERIA GRAU por el incumplimiento de estas.

El/La participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de las bases del concurso, bases que podrán ser consultadas en todo momento. El incumplimiento de alguna de las bases dará pie a la expulsión de el/la participante , del concurso.

Se entiende que el/la participante, al participar en este concurso, acepta la totalidad de sus bases.